نقد و بررسی تخصصی ضدآفتاب پوست چرب سانیورا بژ طبیعی spf50 حجم 50 میلی لیتر

توضیحات
ضدآفتاب سانیورا پوست چرب بژ طبیعی spf50 حجم 50 میلی لیتر

اگر بخواهیم موارد آسیب زا به پوست را طبقه بندی کنیم ، اشعه های مضر آفتاب حتما در زمره خطرناک ترین عوامل قرار میگیرند. پیری زودرس ، التهابات پوستی ، خشکی پوست ، لک های تیره ، کدر شدن پوست و … همگی از عوارض قرار گیری بدون محافظت مناسب در برابر اشعه های مضر خورشید است. تمامی کارشناسان پوستی ، بر روی استفاده منظم و روتین ضد آفتاب تاکید دارند. یکی از شناخته شده ترین برند های سازنده ضد آفتاب ، سانیورا می باشد که با عملکرد فوق العاده از پوست محافظ میکند. ضد آفتاب سانیورا پوست چرب که با کاور رنگی بالا شما را از استفاده از کرم های پوشاننده نیز بی نیاز می کند.

ضد آفتاب سانیورا پوست چرب ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ UVA و UVB ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﻧﯿﻮرا Be3 ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی آﻓﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮوک، ﻟﮏ و آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. تکنولوژِی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد Be3 ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻧﻮاع آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ، ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ، ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﭘﭙﺘﯿﺪ ﻫﺎﺳﺖ از ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪ ﭼﺮوک ﻗﻮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺮم ﭘﻮدر ﻣﺨﻤﻠﯽ آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﭼﺮب و دارای آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل و آﻧﺘﯽ ﺳﭙﺘﯿﮏ در درﻣﺎن آﮐﻨﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. این محصول در دو نوع پوست خشک و پوست چرب و در 4 طیف رنگی بژ ، بژ روشن ، رزبژ و بژ تیره تولید گشته است.

ویژگی های ضدآفتاب سانیورا پوست چرب بژ طبیعی spf50 :
مناسب برای پوست چرب
مناسب برای خانم ها و آقایان
محافظت قوی در برابر اشعه های مضر آفتاب
ضد چروک و ترمیم کننده
پوشانندگی و کاور بالا با جذب سریع
بسیار سبک بر روی پوست
سالیسیلیک اسید
آنتی باکتریال
آنتی سپتیک
شادابی و طراوت بخشی به پوست
رنگ بژ طبیعی
ساخت بصورت همکاری کشور های فرانسه و ایران
حجم 50 میلی لیتر
نحوه استفاده :
ضروریست پیش از استفاده به خوبی پوست خود را تمیز و خشک کنید. سپس به میزان مناسب به صورت دوار روی پوست خود ماساژ دهید تا بخوبی جذب شود. حداقل نیم ساعت فاصله بین استفاده از کرم و بیرون رفتن از منزل ( قرار گیری در معرض آفتاب) در نظر بگیرید. خداقل هر سه ساعت تمدید کنید.

نگهداری:
دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

این محصول برای استفاده کودکان مناسب نمیباشد.

بهتر است محصولات زیبایی را در جای خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگه دارید.


نمایش بیشتر بستن