نقد و بررسی تخصصی کرم خشکی و اگزما میلیتو حجم 75 میلی لیتر

توضیحات
کرم درمان خشکی و اگزما میلیتو
علائم اصلی اگزما پوست خارش دار ، خشک ، خشن ، پوسته پوسته ، ملتهب و تحریک پذیر است.اگزما می تواند در هر جایی رخ دهد اما معمولاً بازوها ، آرنج داخلی ، پشت زانوها یا سر (بخصوص گونه ها و پوست سر) را درگیر می کند. مسری نیست و در بعضی موارد با افزایش سن شدت آن کمتر می شود. کرم خشکی و اگزما میلیتو می تواند این مشکل را رفع کند!

کرم درمان خشکی و اگزما میلیتو پوســت هــای خشــک، خیلــی خشــک یــا در معــرض آتوپــی را ترمیــم و به خوبــی مواد مورد نیاز برای رفع خشکی پوست را تامیــن میکنــد . همچنیــن احســاس کشــیدگی را ازبیــن مــی بــرد . از پوســت در برابــر عوامــل آســیب رســان خارجــی محافظــت مــی کنــد.

ســاختاری ســبک بــا جــذب ســریع بــدون ایجــاد احســاس چربــی روی پوســت دارد. مرطــوب کننــده بســیار قــوی در فازحــاد بیمــاری درماتیــت آتوپیــک اســت. در فرمولاســیون آن از جوجوبــا ، آلوئــه ورا ، اوره و ترکیبــات گیاهــی اســتفاده شــده کــه پوســت صــورت و بــدن را ترمیــم و بــه خوبــی مرطــوب مــی نمایــد.

ایــن محصــول باعــث تقویــت اثــر التیــام بخشــی و محافظــت از پوســت بســیار خشــک مــی شــود. و نیــز بــرای اســتفاده افــراد در همــه ســنین حتــی نــوزادان و کــودکان مناســب مــی باشــد.

آبرسانی طولانی مدت با قابلیت جذب سریع
بهبود و بازسازی لایه محافظ (هیدرولیپد)
کنتــرل التهــاب و خشــکی بیــش از حــد پوســت مســتعد درماتیــت آتوپــی و اگزمــای بــا خــارش شــدید در فــاز اشــتعال بیمــاری
مناسب جهت تمام فصول سال و هیپوآلرژنیک
مواد تشکیل دهنده:
اوره، پوســته قهــوه Eاســترهای هیدرولیــز شــده جوجوبــا، آلوئــه ورا، ویتامیــن عربــی، آرژنیــن، بیزابولول،فنــدق افســونگر، فالوپیــا جاپنیــکا و ….

روش مصرف:
روزانه دو بــار، صبــح و شــب، مقــدار کافــی از فــرآورده را بــر روی پوســت تمیــز وخشــک صــورت و گــردن مالیــده و بــه آرامــی ماســاژ دهیــد.

ایــن محصــول فاقــد عطــر، رنــگ و پروپیلــن گلیکــول اســت. همچنیــن دارای بافــت چــرب بــا جــذب بســیار ســریع مــی باشــد.

نگهداری:
دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

این محصول برای استفاده کودکان مناسب نمیباشد.

بهتر است محصولات زیبایی را در جای خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگه دارید.


نمایش بیشتر بستن