نقد و بررسی تخصصی کرم ترمیم کننده میلیتو مناسب پوست های آسیب دیده حجم 75 میلی لیتر

توضیحات
کرم ترمیم کننده میلیتو مناسب پوست های آسیب دیده دارای فرمولاســیون جدیــد و منحصــر بــه فــرد و بســیار مناســب جهــت ترمیــم پوســت هــای آســیب دیــده است . مــی توانــد رشــد و تکثیــر باکتــری هــا را در ســطح پوســت بــه خوبــی کنتــرل کنــد . بــا تحریــک فرآینــد تجدیــد ســاختار ســلولی ســبب تســریع در ترمیــم بریدگــی هــا و زخــم هــای ســطحی و التهابــات ناشــی از آفتــاب ســوختگی مــی شــود . همچنین بــه بهبــود بیمــاری هــای پوســتی نظیــر اگزمــا و درماتیــت آتوپیــک کمــک شــایانی مــی نمایــد .

در خراشیدگی ها، سوختگی های ملایم یا آفتاب سوختگی و زخم ها فقط لایه اپیدرم پوست یا قسمت میانی پوست یعنی دِرم آسیب می بیند. در چنین شرایطی هم زمان با اینکه شما از زخم ها مراقبت می کنید، باید از کرم ترمیم کننده هم استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا بتوانید هم سرعت التیام را بیشتر کنید هم جای زخم ها را برای همیشه از بین ببرید

کرم ترمیم کننده میلیتو بــا توجــه بــه ترکیبــات موجــود، موجــب رفــع التهابــات ناشــی از لیــزر، تزریــق و لایــه بــرداری، التهابــات ناشــی از اصــلاح، آفتــاب ســوختگی و خشــکی پوســت شــده و بــا بازســازی ســریع پوســت بــه صــاف و یکدســت شــدن آن کمــک مــی نمایــد.

*ممانعت از آسیب های پوستی و تشکیل چین و چروک های سطحی
*کمــک بــه فرآینــد تجدیــد ســاختار ســلولی و ترمیــم بهتــر بافــت و در نتیجــه جلوگیــری از تولیــد اســکار
*رفع فوری عیوب و التهابات پوست و ترمیم کننده زخم غیر ترشحی
*رفع جای جوش و آکنه، سوختگی و جراحی های پوستی
*مناسب برای آقایان و خانم ها
*حجم 75 میلی لیتر
*درمان التهابات ناشی از آفتاب سوختگی
قابل استفاده برای انواع پوست و تمامی سنین
روش مصرف:
3 تا 6 بــار در روز بــر روی نقــاط مــورد نظــر بــه صــورت ضربــه ای بمالیــد. بــرای التیــام پوســت هــای حســاس، نقــاط آفتــاب ســوخته، لــب هــای تــرک خــورده و یــا حتــی جهــت درمــان پوســت هــای تحریــک شــده پــس از اصــلاح می تــوان ازایــن کــرم اســتفاده کــرد.

مواد تشکیل دهنده:
تیتانیوم دی اکســاید C و Eهیالورونیــک اســید، شــی باتــر، روغــن بــادام، ویتامین هــای و … .

نگهداری:
دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

این محصول برای استفاده کودکان مناسب نمیباشد.

بهتر است محصولات زیبایی را در جای خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگه دارید.


نمایش بیشتر بستن